Søk

Bistand fra advokat ved bilkjøp

Bilde av advokat og teksten "bistand fra advokat ved bilkjøp"

Innholdsfortegnelse

Bistand fra advokat ved bilkjøp blir gjerne aktuelt der hvor det er gjort en betydelig investering eller det er et betydelig misforhold mellom kjøpsprisen og det selger opplever å ha mottatt. Det er sentralt å kjenne rettighetene du har hvis noe går galt. Hvis du oppdager feil eller mangler ved bilen, kan du ha krav på å heve kjøpet, få prisavslag eller erstatning. Men hva gjør du hvis selger nekter å innrømme feilen eller tilby en løsning? I denne artikkelen får du vite hvordan en advokat kan hjelpe deg med å løse konflikten, enten det er gjennom forhandlinger eller i retten.

Hvorfor kan det være nødvendig med bistand fra advokat ved bilkjøp?

Bistand fra advokat ved bilkjøp kan være nødvendig for å sikre at dine rettigheter som kjøper blir ivaretatt, hvis det oppstår problemer med bilen eller uenighet med selgeren. En advokat vil kunne bistå deg blant annet ved utredning av komplekse juridiske spørsmål, i avgjørelsen om det foreligger mangler eller feil, i konflikter med selgeren, forståelsen av reklamasjonsrett og i valget mellom de ulike misligholdsbeføyelsene. Advokatene i Advokatfirmaet Verito AS kan har lang erfaring og kompetanse innenfor bilkjøp, og vil dermed ha god kjennskap til relevante lover og rettspraksis. Vi vil også kunne bistå deg i forhandlinger med selgeren, og gi deg råd om hvilke argumenter som bør fremlegges. Til slutt kan vi også representere deg i retten, hvis saken bringes så langt. Dette kan øke sjansene for et vellykket utfall og sikre at du får det du har krav på.

Hvordan vi kan bistå deg ved mangelfulle bilkjøp

Vi kan bistå deg gjennom hele prosessen, fra en vurdering av saken til eventuell rettssak hvis partene ikke bli enige gjennom krav og forhandling. Artikkelen skal videre ta for seg gangen dersom du velger å bli bistått av en av våre advokater.

Saksvurdering

Saksvurdering er en prosess hvor advokaten analyserer alle relevante aspekter ved bilkjøpet for å avgjøre om det er grunnlag for å fremme et juridisk krav mot selger. Der det ikke er åpenbart eller svært bilteknisk bruker vi i Advokatfirmaet Verito AS en sakkyndig bilekspert til å avklare faktum.

Slik går vi frem for å vurdere saken:

Vi vil først samle inn all relevant informasjon om saken. Dette inkluderer blant annet kjøpskontrakten, salgsannonse og korrespondanse mellom deg og selger. En nøye gjennomgang av kjøpskontrakten er viktig for at vi skal forstå hva som er avtalt ved bilkjøpet mellom deg og selger. Gjennomgang av eventuelle e-poster, meldinger og annen kommunikasjon mellom partene om bilkjøpet er relevant for å avdekke hva som faktisk er sagt og avtalt. Salgsannonsen og andre markedsføringsmaterialer om bilen kan følgelig gi et bedre innblikk i hvordan bilen er beskrevet, og hvilke forventninger som er gitt. All denne informasjonen vil være relevant ved vurderingen om det foreligger en mangel.

Videre vil vi vurdere om det foreligger en mangel i henhold til kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Dette innebære en vurdering av om det foreligger tekniske mangler eller skjulte feil, samt innhenting av dokumentasjon og rapporter om bilen. Tekniske mangler i en bil kan for eksempel være defekte bremser eller elektroniske apparater som overopphetes. Skjulte feil ved en bil kan for eksempel være mekaniske eller elektriske problemer som ikke er åpenbare ved første inspeksjon, men som kan forårsake feil etter en periode med bruk, som defekt airbags eller skjulte rustskader. Dersom det foreligger slike mangler vil vi følgelig innhente mekanikerrapporter, bilder og andre beviser for å dokumentere mangelen.

Dersom advokaten etter innhenting av informasjon konkluderer med at det rettslig sett foreligger en mangel, vil det neste steger være å formelt fremsette et krav overfor selgeren.

Fremsette krav

Å fremsette krav i forbindelse med et bilkjøp innebærer å henvende seg til selgeren med et formelt krav om en misligholdsbeføyelse, som rettelse, erstatning eller prisavslag, på grunn av en mangel med bilen. Dette kan skje i flere ulike situasjoner, som for eksempel hvis bilen har skjulte feil, ikke oppfyller avtalte spesifikasjoner, eller har andre mangler som påvirker dens bruk eller verdi.

For å fremsette kravet vil det først være nødvendig å identifisere problemet og innhente all relevant informasjon, som beskrevet i punktet over. Deretter må det skrives en formell henvendelse til selgeren, hvor vi fremmer krav til selgeren.  Brevet bør inkludere følgende punkter; Beskrive problemet grundig, oppgi relevant dokumentasjon som støtter kravet, henvisninger til relevant lovgivning som gir deg rettigheter, oppgi hva du krever som løsning (for eksempel retting, omlevering, erstatning eller prisavslag), samt gi en rimelig frist for når du forventer en respons. Den rimelige fristen gir selgeren en mulighet til å rette opp i feilen eller komme med et mottilbud.

Etter kravet formelt er fremsatt og sendt til selger, vil det neste trinnet ofte være forhandlinger for å finne en løsning som begge parter kan akseptere.

Du kan les emer om ulike krav her;

  1. Heving av private bilkjøp
  2. Heve bil kjøpt av forhandler

Forhandle kravet

Forhandling av krav i forbindelse med et bilkjøp innebærer å kommunisere med selgeren for å finne en tilfredsstillende løsning for begge parter på en mangel ved bilen. Vi vil forhandler med selgeren på dine vegne, gjennom direkte forhandlinger eller gjennom korrespondanse, og vil forsøk å komme til en enighet som er gunstig for deg. En forhandlingsprosess vil typisk innebære utveksling av forslag til løsninger. Det kan bety at det blir flere runder med tilbud og mottilbud, før dere eventuelt kommer til en løsning som begge parter kan akseptere. I prosessen bør du være forberedt på å måtte inngå noen kompromisser, og du bør derfor gjøre deg opp noen tanker for hva som er mest og minst viktig for deg. Vi vil sørge for at enhver avtale som inngås er skriftlig og juridisk bindende, og at dine rettigheter er ivaretatt gjennom hele prosessen.

Dersom forhandlingene ikke fører frem til en løsning som du og selger begge kan akseptere, vil det neste skrittet være eventuell mekling eller å ta saken til retten.

Mekle kravet hos forbrukertilsynet

Før saken eventuelt bringes inn for domstolene, foreslår vi tidvis å bringe saken inn for Forbrukertilsynet for mekling. Mekling er en konfliktløsningsteknikk hvor en nøytral tredjepart bistår deg og selger i tvisten om bilen med å komme til en gjensidig akseptabel løsning. Mekleren har ingen beslutningsmyndighet, men fungerer som en fasilitator for kommunikasjon og forhandling mellom partene. Forbrukertilsynet kan mekle mellom deg og selgeren, og forsøke å finne en akseptabel løsning for begge parter. Selv om Forbrukertilsynet altså ikke kan fatte bindende vedtak, kan deres vurdering av saken være en sterk indikasjon på hva som er en rimelig løsning.

Ved mekling hos forbrukertilsynet er vi prosessfullmektig og forhandlingsansvarlig på vegne av våre klienter. Det er altså vi som tar dialogen med mekleren og motpart.

Du kan lese mer om mekling hos Forbrukertilsynet i denne veilederen tilgjengelig på deres nettsider.

Forfølge kravet i rettssystemet

Hvis verken private forhandlinger eller mekling fører frem, kan det bli nødvendig å ta saken videre til rettssystemet. Vi vil bistå deg gjennom de ulike instansene som gjerne er forbrukerklageutvalget, forliksrådet og domstolen (tingretten og lagmannsretten). Normalt foreligger det en valgfrihet på om en vil forfølge kravet i forbrukerklageutvalget eller forliksrådet. I noen tilfeller kan saken også bringes direkte inn til tingretten.

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageutvalget er et forvaltningsorgan med domstolslignende funksjoner som løser tvister i saker relatert til blant annet kjøp av bil. Saken må ha blitt behandlet i Forbrukertilsynet før det kan tas inn for Forbrukerklageutvalget, og behandlingen er skriftlig. Dersom saken blir klaget inn for Forbrukerutvalget, er det de rettslige sidene av saken som utvalget vil vurdere. Vedtaket som fattes av Forbrukerklageutvalget er rettslig bindende om ikke en av partene bringer saken videre til forliksrådet eller tingretten.

Forliksrådet

Lovens utgangspunkt er at alle saker må innom Forliksrådet, før de eventuelt bringes inn for tingretten. Unntaket er etter tvisteloven § 6-2 andre ledd bokstav a at saken kan bringes direkte til tingretten dersom tvistesummen er minst kr 200 000 ,- og begge parter har blitt bistått av advokat.

Forliksrådet behandler tvister på en enklere og rimeligere måte enn de ordinære domstolene, og er den laveste domstolen i det norske rettssystemet. Vi vil hjelpe deg med å utforme en forliksklage og representere deg i møte med Forliksrådet. Her vil både du og selger få mulighet til å legge frem deres sak, og Forliksrådet vil forsøke å få til en løsning som dere begge vil godta. Dersom dere ikke skulle komme til enighet i Forliksrådet, kan Forliksrådet avsi en dom som partene kan velge å akseptere eller anke.

Tingretten

Dersom en ikke får dom i forliksrådet, en av partene ikke aksepterer dommen fra Forliksrådet eller man kan og ønsker – så bringes saken inn for tingretten. Vi vil utarbeide en stevning, som inneholder all relevant informasjon, rettslig grunnlag og krav, og representere deg i retten. I tingretten vil saken bli behandlet mer grundig enn tidligere, med mulighet for vitneavhør, bevisføring, og grundige rettslige argumenter. Vi vil føre saken din, presentere bevisene, og argumentere for hvorfor du har rett til heving, prisavslag, erstatning eller andre misligholdsbeføyelser. Lurer du på mer om tvistebehandling i domstolen kan du lese domstolens egen artikkel om tvisteløsning her.

Hva koster det å bruke advokat ved bilkjøp som har gått galt?

Prisen for advokathjelp varierer avhengig av advokatens erfaring og sakens omfang. Ønsker en i første omgang en saksvurdering er dette isolert sett et lite oppdrag, mens føring av saken over flere instanser vil være et stort og betydelig mer kostbart oppdrag. Det er imidlertid klienten som bestemmer hvilke steg og prosesser som skal gjennomføres, og vi gir løpende rådgivning ift. pris og hensiktsmessighet av dette.

Vi tilbyr en kostnadsfri førstekonsultasjon, hvor vi vurderer saken og gir et anslag på kostnadene. Du vil derfor få en forutberegnelighet i kostnadene.

Rettshjelpdekning i bilforsikring

De aller fleste bilforsikringer dekker utgifter til advokathjelp («rettshjelp»). Størrelsen på rettshjelpsdekningen i bilforsikringen varierer fra selskap til selskap. Normalt vil forsikringen dekke opptil 100 000 kroner til advokat dersom du er forsikringstaker og er part i en tvist angående bilen din. Rettshjelpsdekning er lovbestemte, og vilkårene er derfor relativt like i nesten alle selskaper og uansett hvilken forsikring du har. Vilkårene er som regel en egenandel på kr. 4.000,- og deretter vil du som kunde måtte betale 20 % av de løpende utgiftene, mens forsikringsselskapet dekker de resterende 80 % av kostnadene. Forsikringsselskapet dekker utgifter etter denne fordelingsnøkkelen frem til dekningsbegrensningen i forsikringsbeviset er nådd. Som nevnt ovenfor er denne normalt sett begrenset oppad til kr 100.000,- (men noen ganger mer). Det imidlertid også en begrensning til tvistesummens størrelse, dvs. at forsikringsselskapet vil begrense denne dekningen om kravet ditt er mindre enn kr 100.000,-. Har du for eksempel kjøpt en bil til kr 80.000,- og krever heving av kjøpet så utgjør kr 80.000,- tvistesummens størrelse, og dette er dekningen som forsikringsselskapet innrømmer.

Vi undersøker og søker rettshjelp på vegne av våre klienter.

Normalt fakturerer også forsikringsselskapet direkte, slik at klienten bare dekker egenandelen.

Kontakt oss for advokatbistand ved bilkjøp

Hvis du oppdager en mangel ved kjøp av bil, og du vil heve kjøpet, kreve erstatning eller andre beføyelser, vil det være både trygt og smart å kontakte en advokat. Hos Advokatfirmaet Verito AS har vi lang erfaring og spesialkompetanse innenfor kjøps- og avtalerett, og vi kan hjelpe deg med å løse saken på best mulig måte. Vi tilbyr en gratis førstekonsultasjon, hvor vi vurderer saken din og gir deg råd om hvordan du bør gå videre. Det koster ingenting med mindre vi blir enige om å starte et oppdrag. Vi vil også sørge for at bilforsikringen dekker det meste av utgiftene til advokat. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale på telefon 922 65 960 eller på e-posten post@verito.no.

Vanlige spørsmål om bistand fra advokat ved bilkjøp

En mangel foreligger i utgangspunktet dersom bilen ikke samsvarer med det som fremgår av avtalen. En mangel kan også foreligge dersom selger har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om bilen, eller forsømt å opplys om forhold ved bilen som kunne innvirket på kjøpet.

Bistand fra advokat kan være nødvendig for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt og at du får den kompensasjonen som du har rett på etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. En advokat har god kjennskap til loven, forhandlinger, konfliktløsning og kan representere deg i retten dersom det skulle komme dit.

Kilder

 

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Flere artikler om samme rettsområde

Bilde av ødelagt bil og teksten "reklamasjon på bil"
Bil
Kristoffer Dalvang

Reklamasjon på bilkjøp

Reklamasjon på bilkjøp – dersom du oppdager en feil eller mangel ved bilen din, er det viktig å være klar over at det gjelder reklamasjonsfrister. Denne artikkelen vil ta for seg hva reklamasjon er, hvilke reklamasjonsfrister som gjelder for kjøp av bil og hva du som kjøper kan kreve av

Les mer »
Bilde av ødelagt bil. Tekst på bildet: "heve bilkjøp fra forhandler"
Bil
Kristoffer Dalvang

Heve bilkjøp fra forhandler

Lurer du på om du kan heve bilkjøp fra forhandler og få kjøpesummen tilbake? I denne artikkelen får du vite hva som er vilkårene for å heve bilkjøpet fra forhandler, og hvordan du kan gå frem for å løse saken. Hva er heving av bilkjøp? Heving av bilkjøp innebærer at

Les mer »
Bilde av mangelfull bil og teksten: heve privat bilkjøp
Bil
Kristoffer Dalvang

Heve privat bilkjøp

Har du kjøpt en bil av en privatperson og bilen har mangler og/eller feil? Da kan du ha rett til å heve kjøpet og få pengene tilbake. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvilke vilkår som må være oppfylt for å heve privat bilkjøp, dvs. bilkjøp mellom privatpersoner,

Les mer »
Bilde av overlevering av nøkkel etter salg av bil. Tekst med "opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil"
Bil
Kristoffer Dalvang

Opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil

Det er viktig å være klar over at det gjelder en opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil. Opplysningsplikten ved salg og kjøp av bil knytter seg til kjøpers rett på opplysninger og selgers ansvar for å gi relevante og korrekte opplysninger. Brudd på opplysningsplikt er noe som ofte kan

Les mer »
Bil
Kristoffer Dalvang

Motorhavari kan berettige heving av bilkjøpet

Motorhavari kan berettige heving av bilkjøpet. Dette fordi bilen blir ubrukelig, og reparasjonskostnadene ofte blir betydelige. Derfor vil dette ofte kunne danne grunnlag for heving av bilkjøpet. Vi ser nærmere på hvordan ødelagt motor i bilen kan gi rett til å heve kjøpet.

Les mer »

Ansvar ved salg av bil til forhandler

Visste du at du har et ansvar ved salg av bil til forhandler? Ved rent salg og/eller innbytte gjelder kjøpsloven – og kan bli møtt med reklamasjon fra forhandler. Vi gjennomgår ansvaret til selger når bil selges til forhandler. 

Les mer »