Søk

Heve privat bilkjøp

Bilde av mangelfull bil og teksten: heve privat bilkjøp

Innholdsfortegnelse

Har du kjøpt en bil av en privatperson og bilen har mangler og/eller feil? Da kan du ha rett til å heve kjøpet og få pengene tilbake. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvilke vilkår som må være oppfylt for å heve privat bilkjøp, dvs. bilkjøp mellom privatpersoner, og hvordan du kan gå frem for å løse saken.

Hva vil det si å heve privat bilkjøp?

Heving av private bilkjøp innebærer at du som kjøper kan kreve å få tilbake kjøpesummen mot at du leverer tilbake bilen til selger. Denne retten fremgår av kjøpsloven § 39, som gjelder for kjøp mellom private parter og mellom næringsdrivende. For å kunne kreve heving må det foreligge en mangel ved bilen i forhold til det som er avtalt mellom deg og selger. I kjøpsloven stilles det strengere vilkår til heving, enn det gjør i forbrukerkjøpsloven. Dette kommer av at kjøpsloven gir deg et svakere vern enn det forbrukerkjøpsloven gir, ettersom forbrukerkjøpsloven gjelder for kjøp fra forhandler. Artikkelen vil i det neste avsnittet gå nærmere inn på vilkår for heving av bilkjøp i kjøpsloven.

Har du kjøpt bil av forhandler? Les i stedet vår artikkel om heving av bil kjøpt fra forhandler.

Hva er vilkårene for å heve private bilkjøp?

For å heve et privat bilkjøp må en rekke vilkår være oppfylt. Vilkårene er som følger:

 1. Det må foreligge en kjøpsrettslig mangel
 2. Mangelen må være vesentlig
 3. Du må ha reklamert innen fristen for reklamasjon

Artikkelen skal videre ta for seg vilkårene for heving av private bilkjøp.

Det må foreligge en kjøpsrettslig mangel

For å kunne heve et privat bilkjøp må du først og fremst påvise at det foreligger en mangel ved bilen. Hva som anses som en mangel i kjøpsloven, fremgår av kjøpsloven § 17;

Ǥ 17. Varens egenskaper.

(1) Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

(2) Dersom annet ikke følger av avtalen, skal tingen:

 1. passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til;
 2. passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, unntatt når forholdene viser at kjøperen for så vidt ikke bygde på selgerens sakkunnskap og vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det;
 3. ha egenskaper som selger har vist til ved å legge fram prøve eller modell;
 4. være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte tingen.

(3) Tingen har mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene i paragrafen her»

Utgangspunktet er at en mangel er et avvik fra det som er avtalt mellom deg og selger, og bilens faktiske tilstand, slik det fremgår av kjøpsloven § 17 (1). Det viktige er altså hva som er avtalt mellom deg og selger, og dersom bilen ikke svarer til avtalen vil det foreligge en mangel. I tillegg til det som er avtalt, kan det foreligge en mangel dersom bilen avviker fra det som er listet opp i kjøpsloven § 17 (2), og ikke annet er avtalt. Følgelig fremgår det av kjøpsloven § 18 (1) at det er en mangel ved bilen hvis den ikke svarer til opplysninger som selger har gitt om bilen, dens egenskaper eller bruk, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

Dersom du har kjøpt en brukt bil, må du ta hensyn til bilens alder, kjørelengde, slitasje og pris når du vurderer om det foreligger en mangel. Du kan ikke forvente at en brukt bil er i like god tilstand som en ny bil, ved mindre selger har gitt deg slike forventninger eller løfter om det. Du må akseptere mindre feil eller mangler som ikke har betydning for bilens bruk eller verdi.

For bilkjøp med «som den er» forbehold eller med et lignende forbehold gjelder reglene i kjøpsloven § 19. Selv om bilen er solgt med et forbehold, kan det foreligge mangler. Disse vil i midlertid være vanskeligere å påberope deg, ettersom det kreves mer enn ved mangler etter kjøpsloven § 17. For at det skal være en mangel etter kjøpsloven § 19 må du vise at bilen er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Eller du må vise at selger har gitt uriktige eller manglende opplysninger om bilen som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

Mangelen må være vesentlig

Hvis du har påvist at det foreligger en mangel ved bilen i kjøpsrettslig forstand, følger det et ytterligere vilkår av kjøpsloven § 39 (1). For at du skal kunne heve kjøpet etter kjøpsloven § 39 (1) må mangelen være vesentlig. Hva som anses som en vesentlig mangel beror på en skjønnsmessig vurdering som avhenger av flere faktorer, som:

 • Hvor stort avviket er mellom det som er avtalt og bilens faktiske tilstand
 • Hvor alvorlig mangelen er for deg og ditt formål med kjøpet
 • Hvor kostbart eller vanskelig det er å utbedre eller reparerer mangelen
 • Hvor byrdefull heving er for selger
 • Om selgeren har opptrådt uaktsomt, grovt uaktsomt eller i strid med god tro.

Det er ikke nok at du angrer på kjøpet eller har funnet en bedre eller billigere bil et annet sted. Du må kunne dokumentere at mangelen er så alvorlig at det ikke er rimelig at du beholder bilen mot andre misligholdsbeføyelser som et prisavslag eller en omlevering eller retting av bilen.

Du må ha reklamert innen fristen for reklamasjon

For å kunne heve kjøpet av bilen, eller gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende, må du ha reklamert på mangelen innen reklamasjonsfristen som fremgår av kjøpsloven § 32. Ifølge bestemmelsen må du reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Hva som menes med «rimelig tid» må vurderes konkret fra sak til sak, men som utgangspunkt må hensynet til selgerens behov for hurtig reklamasjon og kjøperens behov for en viss tid til å områ seg avveies mot hverandre. Vi vil alltid anbefale å reklamere så fort så mulig, ettersom retten til heving kan bortfalle ved for sen reklamasjon. I tillegg til den relative reklamasjonsfristen, følger det av bestemmelsens andre ledd at den absolutte reklamasjonsfristen er to år etter kjøpet av bilen. Dette vil si at etter to år faller retten til å reklamere på mangler bort etter kjøpsloven.

Hvordan går du frem for å heve privat bilkjøp?

Hvis du ønsker å heve et privat bilkjøp, må du følge noen viktige regler og frister. Hvis du ikke gjør det, kan du miste retten til å heve kjøpet. Her er noen steg du bør ta:

 1. Undersøk bilen så snart som mulig etter at du har overtatt den. Hvis du oppdager eller mistenker at det er noe galt med bilen, må du kontakte selger så fort som mulig og informere om problemet. Dette kalles å reklamere, og du må gjøre det innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Hvis du venter for lenge, kan du miste retten til å klage på mangelen.
 2. Krev heving av kjøpet skriftlig. Du må gi selger en klar og utvetydig beskjed om at du vil heve kjøpet på grunn av mangelen. Dette kalles en hevingserklæring, og du må sende den til selger innen rimelig tid etter at du reklamerte. Hvis du bruker for lang tid, kan du miste retten til å heve kjøpet. Det er lurt å sende hevingserklæringen på en måte som kan dokumenteres, for eksempel på e-post, brev eller SMS.
 3. Dokumenter mangelen og konsekvensene. Du må kunne bevise at det foreligger en mangel ved bilen, at mangelen er vesentlig, og at du har lidt et økonomisk tap på grunn av mangelen. Det kan være lurt å ta bilder eller video av bilen, innhente uttalelser eller rapporter fra fagfolk, samle inn kvitteringer eller fakturaer for utgifter du har hatt, og skrive ned hva som har skjedd og når.
 4. Samtykk til tilbakelevering av bilen. Hvis du vil heve kjøpet, må du være villig til å levere tilbake bilen til selger i samme stand som da du fikk den, med unntak av normal slitasje og forringelse. Du må også ta vare på bilen så lenge du har den, og ikke bruke den mer enn nødvendig. Hvis du har forverret bilens tilstand, kan selger kreve erstatning for det.
 5. Krev tilbakebetaling av kjøpesummen og renter. Hvis du har hevet kjøpet, har du krav på å få tilbake hele kjøpesummen for bilen. Du har også krav på forsinkelsesrenter fra den dagen du betalte for bilen til den dagen du får pengene tilbake. Rentesatsen fastsettes hvert halvår av Finansdepartementet, og er for tiden 12,5 %.
 6. Krev erstatning for tap. Hvis du har hatt merutgifter eller tapt inntekt på grunn av den mangelfulle bilen, kan du ha krav på erstatning fra selger. Dette kan for eksempel være utgifter til leiebil, verksted, juridisk bistand eller annet. Du må kunne dokumentere at du har hatt slike utgifter eller tap, og at de skyldes mangelen ved bilen.

Hvis selger aksepterer kravet om heving, er saken løst. Hvis ikke, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet, som tilbyr gratis mekling mellom deg og selger. Hvis meklingen ikke fører fram, kan du ta saken videre til Forbrukertvistutvalget, som kan avgjøre saken med bindende virkning for begge parter. Hvis du ikke vil godta avgjørelsen fra Forbrukertvistutvalget, eller hvis saken er for stor eller komplisert for dem, kan du gå til domstolene med saken.

Kontakt oss for bistand til heving av private bilkjøp

Hvis du har kjøpt en mangelfull bil av en privatperson og ønsker å heve kjøpet, kan det være lurt å få hjelp av en advokat som har erfaring med bil- og kjøpsrett. Det er mange regler og frister som må overholdes, og det kan være vanskelig å bevise at du har rett til å heve kjøpet. En advokat kan gi deg råd om hvordan du bør gå frem, og bistå deg med å fremme kravet overfor selger. En advokat kan også forhandle med selger eller selgers forsikringsselskap, og representere deg i en eventuell tvisteløsning eller rettssak.

Vi i Advokatfirmaet Verito har lang erfaring med å hjelpe kunder som har kjøpt mangelfulle biler av private selgere. Vi kan vurdere saken din gratis og uforpliktende, og gi deg en ærlig tilbakemelding på om du har en god sak eller ikke. Vi kan også delfinansiere advokatutgiftene dine gjennom bilforsikringens dekning for rettshjelp, slik at du får rimeligere advokatbistand. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om din sak. Du kan ringe oss på 922 65 960, sende en e-post til post@verito.no eller fylle ut kontaktskjemaet på vår nettside.

Les mer om hva våre advokater kan bistå med ved bilkjøp her.

Artikkelen er for ordens skyld skrevet 18.06.2024.

Vanlige spørsmål om heving av private bilkjøp

Når du kjøper bil av en privatperson, gjelder kjøpsloven, som gir deg et svakere vern enn forbrukerkjøpsloven, som gjelder når du kjøper bil av en forhandler. Det betyr blant annet at du må oppfylle strengere vilkår for å heve kjøpet, at du har kortere reklamasjonsfrist, og at du ikke har krav på å få dekket utgifter til advokat eller sakkyndig av selger.

Det betyr at selger har tatt et forbehold om at bilen selges i den stand den er i, og at du som kjøper må påregne at det kan være feil eller mangler ved bilen. Det betyr ikke at selger kan fraskrive seg alt ansvar for mangler, men at det blir vanskeligere for deg å påberope deg mangel. Du må da vise at bilen er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med, eller at selger har gitt uriktige eller manglende opplysninger om bilen.

Du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Hva som er rimelig tid, avhenger av omstendighetene i saken, men du bør ikke vente mer enn to måneder. Hvis du venter for lenge, kan du miste retten til å klage på mangelen.

Du må heve kjøpet innen rimelig tid etter at du reklamerte, og etter at du fikk vite at selger ikke ville utbedre eller omlevere bilen. Hva som er rimelig tid, avhenger av omstendighetene i saken, men du bør ikke vente mer enn et par uker. Hvis du bruker for lang tid, kan du miste retten til å heve kjøpet.

Kilder:

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Flere artikler om samme rettsområde

Bilde av advokat og teksten "bistand fra advokat ved bilkjøp"
Bil
Kristoffer Dalvang

Bistand fra advokat ved bilkjøp

Bistand fra advokat ved bilkjøp blir gjerne aktuelt der hvor det er gjort en betydelig investering eller det er et betydelig misforhold mellom kjøpsprisen og det selger opplever å ha mottatt. Det er sentralt å kjenne rettighetene du har hvis noe går galt. Hvis du oppdager feil eller mangler ved

Les mer »
Bilde av ødelagt bil og teksten "reklamasjon på bil"
Bil
Kristoffer Dalvang

Reklamasjon på bilkjøp

Reklamasjon på bilkjøp – dersom du oppdager en feil eller mangel ved bilen din, er det viktig å være klar over at det gjelder reklamasjonsfrister. Denne artikkelen vil ta for seg hva reklamasjon er, hvilke reklamasjonsfrister som gjelder for kjøp av bil og hva du som kjøper kan kreve av

Les mer »
Bilde av ødelagt bil. Tekst på bildet: "heve bilkjøp fra forhandler"
Bil
Kristoffer Dalvang

Heve bilkjøp fra forhandler

Lurer du på om du kan heve bilkjøp fra forhandler og få kjøpesummen tilbake? I denne artikkelen får du vite hva som er vilkårene for å heve bilkjøpet fra forhandler, og hvordan du kan gå frem for å løse saken. Hva er heving av bilkjøp? Heving av bilkjøp innebærer at

Les mer »
Bilde av overlevering av nøkkel etter salg av bil. Tekst med "opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil"
Bil
Kristoffer Dalvang

Opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil

Det er viktig å være klar over at det gjelder en opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil. Opplysningsplikten ved salg og kjøp av bil knytter seg til kjøpers rett på opplysninger og selgers ansvar for å gi relevante og korrekte opplysninger. Brudd på opplysningsplikt er noe som ofte kan

Les mer »
Bil
Kristoffer Dalvang

Motorhavari kan berettige heving av bilkjøpet

Motorhavari kan berettige heving av bilkjøpet. Dette fordi bilen blir ubrukelig, og reparasjonskostnadene ofte blir betydelige. Derfor vil dette ofte kunne danne grunnlag for heving av bilkjøpet. Vi ser nærmere på hvordan ødelagt motor i bilen kan gi rett til å heve kjøpet.

Les mer »

Ansvar ved salg av bil til forhandler

Visste du at du har et ansvar ved salg av bil til forhandler? Ved rent salg og/eller innbytte gjelder kjøpsloven – og kan bli møtt med reklamasjon fra forhandler. Vi gjennomgår ansvaret til selger når bil selges til forhandler. 

Les mer »