Søk

Heve bilkjøp fra forhandler

Bilde av ødelagt bil. Tekst på bildet: "heve bilkjøp fra forhandler"

Innholdsfortegnelse

Lurer du på om du kan heve bilkjøp fra forhandler og få kjøpesummen tilbake? I denne artikkelen får du vite hva som er vilkårene for å heve bilkjøpet fra forhandler, og hvordan du kan gå frem for å løse saken.

Hva er heving av bilkjøp?

Heving av bilkjøp innebærer at du leverer tilbake bilen til forhandler og får pengene dine tilbake. Denne retten er regulert i forbrukerkjøpsloven § 32, ettersom det er et kjøp mellom privatperson og en bilforhandler som handler som ledd i næringsvirksomheten. Heving er en av flere misligholdsbeføyelser du kan påberope deg som forbruker, hvis bilen har en mangel. Med mangel menes når bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt, opplyst eller forventet. For eksempel kan det være en mangel dersom bilen bruker mer drivstoff enn oppgitt, hvis den ikke har de egenskapene som er lovet eller hvis den har rust eller skader som ikke er nevnt av selger.

Heving av bilkjøp er imidlertid ikke den praktiske hovedregelen Såvel kjøper som selger har krav på å forsøke å rette mangelen først, som vil si at selger vil forsøke å reparere det som er feil med bilen på egen bekostning før eventuelt ander beføyelser gjøres gjeldende. Denne retten fremgår av forbrukerkjøpsloven § 29. Av samme bestemmelse fremgår retten til omlevering, som innebærer å erstatte bilen med en ny og mangelfri bil.  Dersom forhandleren ikke ønsker å reparere, eller det ikke er mulig, så vil gjerne omlevering, prisavslag, erstatning eller heving være alternativer.

Her du kjøpt bil privat? Les i stedet vår artikkel om heving av private bilkjøp

Hva er vilkårene for å heve et bilkjøp fra forhandler?

For å heve et bilkjøp fra forhandler må flere omstendigheter og vilkår være oppfylt;

 1. Det må foreligge en kjøpsrettslig mangel
 2. Selgers adgang til retting må være uttømt
 3. Mangelen kan ikke være uvesentlig
 4. Du må ha reklamert innen fristen for reklamasjon

Artikkelen vil følgelig se nærmere å hver av disse vilkårene.

Det må foreligge en kjøpsrettslig mangel

Det første vilkåret for heving av bilkjøp er at bilen må ha en mangel. Hva som anses som en mangel i forbrukerkjøp fremgår av forbrukerkjøpsloven § 16. Bestemmelsens første ledd er som følger;

«Tingen har en mangel dersom

 1. den ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, med mindre det er avtalt unntak fra kravene i samsvar med § 15 annet ledd
 2. selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet
 3. den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på samme eller tilsvarende måte som de ble fremsatt, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet
 4. bruken av tingen hindres eller begrenses som følge av krenkelse av en tredjepersons rett i tingen, for eksempel eiendomsrett, panterett eller immaterialrett, om ikke annet er avtalt.»

Mangel er en forutsetning for alle misligholdsbeføyelser. Utgangspunktet for mangels vurderingen er kjøpsavtalen, slik det fremgår av forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a. Det viktige er hva som er avtalt mellom partene, og om bilen samsvarer med denne avtalen. Dersom bilen ikke samsvarer med avtalen, foreligger det en mangel. I tillegg til avtalen, vil det foreligge en mangel dersom det er gitt uriktig opplysninger fra selger, eller dersom selger har tilbakehold opplysninger som ville hatt betydning for kjøpet. Dette fremgår av forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav b og c. For eksempel kan det være en mangel hvis bilen bruker mer drivstoff enn det som ble oppgitt, hvis bilen ikke har de egenskapene som ble lovet, eller hvis bilen har rust eller skader som ikke er nevnt i avtalen eller opplyst om.

Selgers adgang til retting må være uttømt

Forbrukerkjøpsloven § 29 tredje ledd gir selger en rett til å rette eller omlevere bilen på egen bekostning. Det fremgår av tredje ledd at;

«… Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving. Forbrukeren kan likevel umiddelbart kreve prisavslag eller heving hvis mangelen etter sin art er så alvorlig at det ikke er rimelig å forvente at forbrukeren skal godta et tilbud om avhjelp.»

Utgangspunktet er altså at hvis selgeren gjennom retting eller omlevering leverer en mangelfri bil, har du ikke rett til å kreve prisavslag eller heving. Hvis det derimot fortsatt er en mangel etter ett – 1 – rette- eller omleveringsforsøk, kan du avvise ytterligere avhjelp, med mindre det er «rimelig» at selgeren får et nytt forsøk. Dette følger av forbrukerkjøpsloven § 30 fjerde ledd. Selgeren har følgelig en rett til å avvise avhjelp ved både omlevering og reparering om dette er umulig eller medfører uforholdsmessige kostnader. Det fremgår av forbrukerkjøpsloven § 29 første ledd.

Mangelen kan ikke være uvesentlig

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 32 at kjøpet kan heves med mindre selgeren beviser at mangelen er «uvesentlig». Terskelen for heving er senket i forhold til hevingsbestemmelsen i kjøpsloven § 39 som krever at kontraktsbruddet må være «vesentlig». En vanlig forståelse av «uvesentlig» tilsier at mangelen må være av liten betydning eller være uviktig for kjøperen. For eksempel kan det være uvesentlig hvis det er en liten ripe i lakken, men ikke hvis det er et stort ulakkert område. Ved vurderingen av om en mangel er uvesentlig vil blant annet følgende momenter være relevante (ikke uttømmende liste);

 • Størrelsen på avviket mellom den leverte bilen og kjøpsavtalen
 • Mangelens betydning for kjøper
 • Handlingsalternativer (avhjelp, prisavslag)
 • Hvor hardt heving rammer selger kontra f.eks. prisavslag

I tillegg er bevisbyrden for mangler endret ved lovendring 01.01.2024. Nå antas det at mangler som dukker opp innen to år etter levering, eksisterte da bilen ble levert. For å unngå ansvar for disse manglene, må selgeren bevise at bilen ikke hadde en mangel ved levering. Dette styrker forbrukerens posisjon sammenlignet med tidligere, da selgeren kun hadde bevisbyrden i seks måneder. På bakgrunn av at bestemmelsen er relativt ny foreligger det begrenset rettspraksis på dette området. Det betyr i alle fall at det er selger som må sannsynliggjøre at en har med en uvesentlig feil å gjøre, og dermed at det antageligvis foreligger en presumpsjon for at feilen er vesentlig såfremt selger ikke sannsynliggjør noe annet.

Du må ha reklamert innen fristen for reklamasjon

For å kunne heve, eller gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende, må du ha reklamert på mangelen innen reklamasjonsfristen som fremgår av forbrukerkjøpsloven § 27. Ifølge bestemmelsen må du reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen, men reklamasjonsfristen vil uansett aldri være kortere enn to måneder. Det anbefales likevel alltid å reklamere så fort så mulig etter oppdaget mangel, ettersom fravær av rettidig reklamasjon kan frata retten til heving og andre misligholdsbeføyelser. Den absolutte fristen for reklamasjon er i utgangspunktet to år, ved mindre bilen ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger. Da blir reklamasjonsfristen fem år fra du kjøpte bilen.

Hvordan heve et bilkjøp fra forhandler?

Hvis du mener at du har rett til å heve et bilkjøp fra forhandler, bør du kontakte forhandleren skriftlig og forklare hva som er galt med bilen og hvorfor du vil heve kjøpet. Du bør også legge ved dokumentasjon på mangelen, for eksempel bilder, kvitteringer, verkstedsrapporter eller sakkyndige uttalelser. Hvis forhandleren ikke aksepterer heving av bilkjøpet så foreligger det tvist om hvorvidt vilkårene for heving foreligger. En kan da engasjere advokat til å bistå i forhandlinger med selger og ev. forfølge kravet rettslig. Saker som dette kan klages inn til Forbrukertilsynet, som kan megle mellom kjøper og forhandleren. Hvis dere ikke blir enige, kan saken bringes videre til Forbrukertvistutvalget, som kan avgjøre saken med bindende virkning. Videre kan saken bringes inn for forliksrådet, og såfremt vilkårene for dette er tilstede direkte inn til tingretten. Hvis du trenger juridisk hjelp til å heve et bilkjøp, kan du kontakte oss i Verito for bistand.

Bilforsikring dekker også advokatutgifter

Dersom det oppstår uenighet mellom selger (forhandler) og kjøper så vil forsikringsselskapet bilen er forsikret i regelmessig dekke betydelige deler av kostnadene med å engasjere en advokat til å bistå i saken. Vilkårene er lovfestet, og derfor noenlunde like fra selskap til selskap. De vanligste vilkårene er at forsikringskunden betaler en egenandel på kr 4.000,- og deretter 20% av de løpende kostnadene. Forsikringsselskapet dekker utgifter etter denne modell opp til tvistesummens grense eller den begrensningen som fremgår av forsikringsbeviset. Som oftest vil rettshjelpsdekningen i bilforsikringen dekke inntil 100 000 kroner til advokatutgifter. Ved heving av bilkjøp fra forhandler så er det kjøpsprisen som utgjør den økonomiske verdien av tvisten. Dekningsbegrensningen til forsikringsselskapet blir etter dette den summen som er lavest av bilens kjøpesum og tvistesumsbegrensningen (som oftest kr 100.000,-).

Kontakt oss for uforpliktende vurdering av om du kan heve bilkjøp fra forhandler

Vi har betydelig med erfaring og kompetanse på kjøpsrettslige problemstillinger, og vil raskt og effektivt svare deg på om vi kan hjelpe deg – og om du har et krav. Det er også kostnadsfritt å kontakte oss. Det er først om det opprettes et oppdrag at det vil være aktuelt med betaling, og da først etter skriftlig avtale.

Du kan ringe oss på 922 65 960, sende en e-post til post@verito.no eller fylle ut kontaktskjemaet på vår nettside.

Vil du lese mer om hva våre advokater kan bistå med ved bilkjøp kan du lese mer om dette her.

Vanlige spørsmål om å heve bil kjøpt fra forhandler

Hva som anses som en mangel følger av forbrukerkjøpsloven § 16. I korte trekk utgjør det en mangel i lovens forstand om ikke bilen svarer til avtalen eller opplysningene som er gitt av selger, eller om selger har unnlatt å gi viktige opplysninger som kan ha innvirket på kjøpet.

Mangelen er ikke uvesentlig dersom mangelen er så alvorlig eller viktig at det ikke er rimelig at du må beholde bilen.

Fristen for å reklamere på en bil følger av forbrukerkjøpsloven § 27. Du må reklamere innen rimelig tid, men fristen vil aldri være kortere enn to måneder. Den absolutte fristen for å reklamere er to år, ved mindre bilen ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Da er den absolutte fristen fem år.

Du kan kontakte oss i Advokatfirmaet Verito for en kostnadsfri vurdering av din sak, dersom du vil heve et bilkjøp. Du kan ringe oss på 922 65 960, sende en e-post til post@verito.no eller fylle ut kontaktskjemaet på vår nettside.

Kilder

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Flere artikler om samme rettsområde

Bilde av advokat og teksten "bistand fra advokat ved bilkjøp"
Bil
Kristoffer Dalvang

Bistand fra advokat ved bilkjøp

Bistand fra advokat ved bilkjøp blir gjerne aktuelt der hvor det er gjort en betydelig investering eller det er et betydelig misforhold mellom kjøpsprisen og det selger opplever å ha mottatt. Det er sentralt å kjenne rettighetene du har hvis noe går galt. Hvis du oppdager feil eller mangler ved

Les mer »
Bilde av ødelagt bil og teksten "reklamasjon på bil"
Bil
Kristoffer Dalvang

Reklamasjon på bilkjøp

Reklamasjon på bilkjøp – dersom du oppdager en feil eller mangel ved bilen din, er det viktig å være klar over at det gjelder reklamasjonsfrister. Denne artikkelen vil ta for seg hva reklamasjon er, hvilke reklamasjonsfrister som gjelder for kjøp av bil og hva du som kjøper kan kreve av

Les mer »
Bilde av mangelfull bil og teksten: heve privat bilkjøp
Bil
Kristoffer Dalvang

Heve privat bilkjøp

Har du kjøpt en bil av en privatperson og bilen har mangler og/eller feil? Da kan du ha rett til å heve kjøpet og få pengene tilbake. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvilke vilkår som må være oppfylt for å heve privat bilkjøp, dvs. bilkjøp mellom privatpersoner,

Les mer »
Bilde av overlevering av nøkkel etter salg av bil. Tekst med "opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil"
Bil
Kristoffer Dalvang

Opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil

Det er viktig å være klar over at det gjelder en opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil. Opplysningsplikten ved salg og kjøp av bil knytter seg til kjøpers rett på opplysninger og selgers ansvar for å gi relevante og korrekte opplysninger. Brudd på opplysningsplikt er noe som ofte kan

Les mer »
Bil
Kristoffer Dalvang

Motorhavari kan berettige heving av bilkjøpet

Motorhavari kan berettige heving av bilkjøpet. Dette fordi bilen blir ubrukelig, og reparasjonskostnadene ofte blir betydelige. Derfor vil dette ofte kunne danne grunnlag for heving av bilkjøpet. Vi ser nærmere på hvordan ødelagt motor i bilen kan gi rett til å heve kjøpet.

Les mer »

Ansvar ved salg av bil til forhandler

Visste du at du har et ansvar ved salg av bil til forhandler? Ved rent salg og/eller innbytte gjelder kjøpsloven – og kan bli møtt med reklamasjon fra forhandler. Vi gjennomgår ansvaret til selger når bil selges til forhandler. 

Les mer »