Søk

Reklamasjon på bilkjøp

Bilde av ødelagt bil og teksten "reklamasjon på bil"

Innholdsfortegnelse

Reklamasjon på bilkjøp – dersom du oppdager en feil eller mangel ved bilen din, er det viktig å være klar over at det gjelder reklamasjonsfrister. Denne artikkelen vil ta for seg hva reklamasjon er, hvilke reklamasjonsfrister som gjelder for kjøp av bil og hva du som kjøper kan kreve av selgeren.

Hva er en reklamasjon på bilkjøp?

En reklamasjon på bilkjøp innebærer å informere selger om at det er en feil eller mangel ved bilen, som du ønsker å holde selgeren ansvarlig for. Retten til reklamasjon fremgår av kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27. Det er ikke tilstrekkelig å uttrykke misnøye eller anger over kjøpet. Du må spesifisere hva feilen eller mangel består av, samt hvilke kjøpsrettslige krav som følger av dette. Kjøpsrettslige krav er gjerne krav om heving av bilkjøpet, krav om avhjelp, krav om prisavslag og/eller erstatning for kostnader og tap som bilkjøpet har medført. For å gjøre slike kjøpsrettslige krav gjeldende må det først foreligge en mangel ved bilen.

Hva regnes som en mangel ved bilkjøp?

Hva som regnes som mangel er regulert i forbrukerkjøpsloven § 16 og kjøpsloven §§ 17, 18 og 19. Som utgangspunkt vil det være en mangel dersom bilen ikke samsvarer med avtalen som er inngått mellom deg og selger. Mangel kan også foreligge dersom selger har gitt uriktige eller villedende opplysninger om bilens tilstand eller egenskaper. Det kan for eksempel være at bilen har skjulte skader, at den ikke har det ekstrautstyret som ble lovet, eller at den har en lavere ytelse enn oppgitt. Det er ikke en mangel dersom feilen eller mangelen skyldes normal slitasje, skader du selv har påført bilen, eller ytre påvirkninger som for eksempel startvansker i svært kaldt vær.

Hvorfor har vi reklamasjonsfrist ved kjøp av bil?

Det finnes flere grunner til at vi har reklamasjonsfrister. En av dem er kjøperens plikt til å undersøke bilen og melde fra om eventuelle feil eller mangler så fort så mulig, slik at selgeren har mulighet til å utbedre dem. En annen grunn er selgers behov for å vite når handelen er endelig, og når selger ikke trenger å bekymre seg over fremtidige krav fra kjøper. Reklamasjonsfristen kan dermed si å skape lojalitet og rettferdighet mellom partene, og en viss forutsigbarhet.

Hvilke frister gjelder ved reklamasjon på bilkjøp?

Reklamasjonsfristene fremkommer av kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27;

Ǥ 32.Reklamasjon.

(1) Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

(2) Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid»

Ǥ 27.Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at tingen ble levert. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger, er fristen for å reklamere fem år […].»

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven skiller mellom to reklamasjonsfrister: den absolutte reklamasjonsfristen og den relative reklamasjonsfristen. Den relative reklamasjonsfristen fremgår av begge bestemmelsenes første ledd, og det er den fristen du har fra du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen, til du har reklamert. Den absolutte reklamasjonsfristen fremgår av andre ledd i bestemmelsene, og er den endelige fristen for å reklamere, uavhengig av når du oppdaget feilen.

Den absolutte reklamasjonsfristen

Den absolutte reklamasjonsfristen avhenger av om du har kjøpt bilen etter reglene i kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven, og hvor lenge bilen er ment å vare. Hvis du har kjøpt bilen som forbruker, det vil si til privatbruk, gjelder reglene i forbrukerkjøpsloven § 27. I henhold til forbrukerkjøpsloven § 27 (2) har du en absolutt reklamasjonsfrist på to år. Hvis bilen imidlertid «ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger enn to år», utvides denne fristen til fem år. Dersom bilen er kjøpt mellom to næringsdrivende eller to private parter, gjelder reglene i kjøpsloven § 32. Den absolutte reklamasjonsfristen i kjøpsloven § 32 (2) er på to år, med mindre annet er avtalt.

Den relative reklamasjonsfristen

Den relative reklamasjonsfristen kommer ikke uttrykkelig frem i loven, men det er sikkert at den må være innenfor den absolutte reklamasjonsfristen. Etter forbrukerkjøpsloven § 27 og kjøpsloven § 32 må du reklamere innen «rimelig tid» etter du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen. Hva som menes med «rimelig tid» varierer fra de ulike sakene, og fristen kan derfor være alt fra noen dager til noen måneder. I vurderingen av «rimelig tid» vil momenter som feilens art, hvor lett den var å oppdage, om du har fått profesjonell hjelp og hvor kompetent du er som kjøper, spiller en rolle. For eksempel vil det være mest sannsynlig være urimelig om du oppdager en mangel i september, men ikke reklamerer før mai året etter.

Reklamasjonsfristen begynner å løpe fra det tidspunktet du som kjøper burde ha oppdaget feilen eller mangelen ved bilen. Det betyr at din manglende oppmerksomhet kan gjøre at du mister reklamasjonsfristen, og din rett til misligholdsbeføyelser. Du som kjøper må derfor være svært oppmerksom, og sjekke med en gang du mistenker at det kan foreligge en feil eller mangel ved bilen.

Etter forbrukerkjøpsloven § 27 vil den relative reklamasjonsfristen uansett aldri være kortere enn to måneder. Dette gir kjøperen i forbrukerkjøpsloven et bedre vern enn kjøpere i kjøpsloven. Likevel bør du ikke vente noe lenger enn to måneder med å reklamere, ettersom du ikke skal vente urimelig lenge med å reklamere.

Unntak fra reklamasjonsfristen

Det finnes noen unntak fra reklamasjonsfristene, som potensielt kan gi deg lenger tid til å reklamere. Et unntak kan være dersom selgeren har gitt deg en garanti for at bilen vil vare lenger enn den absolutte reklamasjonsfristen. En garanti er en privatrettslig avtale mellom kjøper og selger, og kan for eksempel omfatte flere typer mangler enn det som omfattes av reklamasjon i kjøpslovene, eller gi kjøper lenger tid til å reklamere enn bestemmelsene i kjøpslovene. For at en garanti skal få reell betydning, må den gi deg bedre rettigheter enn det som følger av rettighetene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Altså kan du aldri bli stilt dårligere enn kjøpslovene av en garanti – den kommer bare i tillegg.

Et annet unntak er hvis selger har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Det kan for eksempel være ved å skjule en kjent feil eller gi deg uriktige opplysninger om bilen. Da kan du reklamere selv om begge fristene er utløpt, med mindre det har gått urimelig lang tid. Dette følger av kjøpsloven § 33 og forbrukerkjøpsloven § 27 fjerde ledd.

Hva kan du kreve av selgeren?

Hvis du mener at det foreligger en mangel som selger er ansvarlig for, og du har reklamert i tide, har du flere muligheter. Du kan blant annet kreve avhjelp, prisavslag, heving eller erstatning. Hvilket krav du kan fremme, avhenger av hvor alvorlig mangelen er, og om selger har mulighet til å rette opp i denne.

Avhjelp – Reparasjon eller omlevering

Som utgangspunkt kan kjøper kreve at selger retter eller omleverer bilen, men selger kan også selv tilby retting eller omlevering. Dette skal skje innen rimelig tid og uten kostnader eller vesentlig ulempe for deg. Denne retten følger av kjøpsloven §§ 34-36 og forbrukerkjøpsloven §§ 29-30. Selger kan etter forbrukerkjøpsloven § 30 fjerde ledd forsøke å rette mangelen eller omlevere en – 1 – gang. For kjøpsloven gjelder ingen slik grense, men flere feilede forsøk kan etter hvert anses som en vesentlig ulempe for kjøper.

Prisavslag

Hvis ikke mangelen rettes eller bilen omleveres uten at dette gjøres innen rimelig tid eller uten vesentlig ulempe for deg, kan du kreve prisavslag. Retten til prisavslag fremgår av kjøpsloven § 38 og forbrukerkjøpsloven § 31. Som kjøper kan du kreve forholdsmessig prisavslag, det vil si at du betaler mindre for bilen enn det som er avtalt, tilsvarende mangelens betydning. Prisavslaget kan ikke overstige det du har betalt for bilen.

Heving av kjøpet

Dersom du ikke ønsker prisavslag, har du rett til å heve ifølge kjøpsloven § 39 og forbrukerkjøpsloven § 32. Dette innebærer at du returnerer bilen til selgeren og får tilbake det du betalte, eventuelt med fradrag for den nytte du har hatt av bilen. Du har rett til å heve kjøpet dersom mangelen er vesentlig etter kjøpsloven, og dersom mangelen ikke er uvesentlig etter forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gir dermed et bedre vern enn det kjøpsloven gir ved heving av bilkjøp.

Les vår artikkel om heving av bilkjøp fra forhandler eller heving av privat bilkjøp for ytterligere informasjon om denne misligholdbeføyelsen.

Erstatning

Uavhengig av de andre misligholdsbeføyelsene kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet knyttet til bilkjøpet. Det fremgår av kjøpsloven § 40 og forbrukerkjøpsloven § 33. For å kunne kreve erstatning må fire vilkår være oppfylt. Det må være tale om et kontraktsbrudd, et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og kontraktsbruddet.

Hvordan går du frem for å gi reklamasjon på bilkjøp?

Dersom du har kjøpt en bil og oppdager at det er en feil eller mangel ved bilen, bør du;

  1. Reklamere skriftlig til selger så snart som mulig, og senest innen to eller fem år etter overtakelsen, avhengig av om det er kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som gjelder.
  2. Beskriv feilen eller mangelen, og hvilket krav du har, for eksempel erstatning, prisavslag, reparasjon eller heving.
  3. Ta vare på bevis for feilen eller mangelen, for eksempel bilder, kvitteringer, kjøpekontrakten, e-poster, tilstandsrapporter eller vitner.
  4. Ta vare på all korrespondanse med selger, og skriv ned datoer og hendelser.
  5. Kontakt en advokat hvis du trenger juridisk bistand.

Hvis du ikke får svar eller blir enig med selgeren, kan du vurdere å ta saken videre til Forbrukerrådet, Forbrukertvistutvalget eller domstolene. Dette vil avhenge av om du har kjøpt bilen av en forhandler eller en privatperson, og hvor stor tvisten er.

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål eller utfordringer knyttet til reklamasjon av bilkjøp, eller noe annet knyttet til ditt bilkjøp? Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende vurdering av din sak. Med vår lange erfaring og spesialkompetanse innen kjøpsrett kan vi tilby rådgivning, bistå i forhandlinger eller representere deg i rettssaker. Du kan nå oss i dag på telefon 922 65 960, via e-post til post@verito.no, eller ved å fylle ut kontaktskjemaet på nettsiden vår.

Lurer du på mer om hva vi kan bistå med? Les vår artikkel om hvordan våre advokater jobber med bilsaker her

Vanlige spørsmål ved reklamasjon på bilkjøp

Kjøpsloven gjelder ved kjøp mellom to privatpersoner eller to næringsdrivende, mens forbrukerkjøpsloven gjelder ved kjøp fra en forhandler. Forbrukerkjøpsloven gir deg som forbruker bedre beskyttelse enn kjøpsloven. For eksempel har du fem års reklamasjonsfrist etter forbrukerkjøpsloven, mens du bare har to år etter kjøpsloven. Du har også krav på å få lånebil fra forhandleren hvis reparasjonen tar mer enn en uke, noe du ikke har etter kjøpsloven.

Det er lurt å undersøke bilen grundig før du kjøper den, og ikke bare stole på selgerens opplysninger. Du bør blant annet sjekke bilens historikk, servicehefte, EU-kontroll, kilometerstand, dekk, bremser, lys, rust, lakk, motor, gir og elektronikk. Du bør også prøvekjøre bilen, og helst få en tilstandsrapport fra en nøytral fagperson.

Det første du bør gjøre, er å ta kontakt med selgeren og informere om feilen eller mangelen. Du bør gjøre dette så snart som mulig. Du bør også sende en skriftlig klage til selgeren, der du beskriver mangelen, og hva du krever av selgeren. Du bør også ta vare på all dokumentasjon som kan være relevant for saken, som kjøpekontrakt, tilstandsrapport, verkstedregninger, e-poster og annen korrespondanse med selgeren.

Kilder:

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Flere artikler om samme rettsområde

Bilde av advokat og teksten "bistand fra advokat ved bilkjøp"
Bil
Kristoffer Dalvang

Bistand fra advokat ved bilkjøp

Bistand fra advokat ved bilkjøp blir gjerne aktuelt der hvor det er gjort en betydelig investering eller det er et betydelig misforhold mellom kjøpsprisen og det selger opplever å ha mottatt. Det er sentralt å kjenne rettighetene du har hvis noe går galt. Hvis du oppdager feil eller mangler ved

Les mer »
Bilde av ødelagt bil. Tekst på bildet: "heve bilkjøp fra forhandler"
Bil
Kristoffer Dalvang

Heve bilkjøp fra forhandler

Lurer du på om du kan heve bilkjøp fra forhandler og få kjøpesummen tilbake? I denne artikkelen får du vite hva som er vilkårene for å heve bilkjøpet fra forhandler, og hvordan du kan gå frem for å løse saken. Hva er heving av bilkjøp? Heving av bilkjøp innebærer at

Les mer »
Bilde av mangelfull bil og teksten: heve privat bilkjøp
Bil
Kristoffer Dalvang

Heve privat bilkjøp

Har du kjøpt en bil av en privatperson og bilen har mangler og/eller feil? Da kan du ha rett til å heve kjøpet og få pengene tilbake. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvilke vilkår som må være oppfylt for å heve privat bilkjøp, dvs. bilkjøp mellom privatpersoner,

Les mer »
Bilde av overlevering av nøkkel etter salg av bil. Tekst med "opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil"
Bil
Kristoffer Dalvang

Opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil

Det er viktig å være klar over at det gjelder en opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil. Opplysningsplikten ved salg og kjøp av bil knytter seg til kjøpers rett på opplysninger og selgers ansvar for å gi relevante og korrekte opplysninger. Brudd på opplysningsplikt er noe som ofte kan

Les mer »
Bil
Kristoffer Dalvang

Motorhavari kan berettige heving av bilkjøpet

Motorhavari kan berettige heving av bilkjøpet. Dette fordi bilen blir ubrukelig, og reparasjonskostnadene ofte blir betydelige. Derfor vil dette ofte kunne danne grunnlag for heving av bilkjøpet. Vi ser nærmere på hvordan ødelagt motor i bilen kan gi rett til å heve kjøpet.

Les mer »

Ansvar ved salg av bil til forhandler

Visste du at du har et ansvar ved salg av bil til forhandler? Ved rent salg og/eller innbytte gjelder kjøpsloven – og kan bli møtt med reklamasjon fra forhandler. Vi gjennomgår ansvaret til selger når bil selges til forhandler. 

Les mer »