Søk

Opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil

Bilde av overlevering av nøkkel etter salg av bil. Tekst med "opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil"

Innholdsfortegnelse

Det er viktig å være klar over at det gjelder en opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil. Opplysningsplikten ved salg og kjøp av bil knytter seg til kjøpers rett på opplysninger og selgers ansvar for å gi relevante og korrekte opplysninger. Brudd på opplysningsplikt er noe som ofte kan skape konflikt mellom partene. Artikkelen vil ta for seg hva som ligger i uttrykket opplysningsplikt, og hvilke rettigheter og plikter du har som selger eller kjøper hvis det viser seg at bilen har en mangel.

Hva innebærer opplysningsplikten når du selger eller kjøper bil?

Opplysningsplikten når du selger eller kjøper bil er et juridisk begrep som innebærer at selger har en plikt til å gi kjøper relevante og korrekte opplysninger om bilen og bruken av den. Det gjelder ingen spesielle krav til hvordan opplysningene skal gis, men det er vanligvis selger som må bevise at opplysningene er gitt. Dersom selger gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan det være grunnlag for å si at bilen har en mangel, og at kjøper har rett til å kreve erstatning, prisavslag, omlevering eller heving av kjøpet. Opplysningsplikten gjelder både for forbrukerkjøp og private kjøp.

Hvilke lover regulerer opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil?

Det er to lover som regulerer opplysningsplikten når du selger eller kjøper bil: forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gjelder når selger er en næringsdrivende som selger bilen som en del av sin næringsvirksomhet, og kjøper er en forbruker som ikke handler i forbindelse med sin næringsvirksomhet. Kjøpsloven gjelder når begge parter er næringsdrivende, eller når begge parter er private. Begge lovene har bestemmelser om opplysningsplikten i kapittel 4, og vi vil forklare hva de går ut på i neste avsnitt.

Hva er innholdet i opplysningsplikten i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven?

Opplysningsplikten i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven kan deles inn i to hoveddeler: plikten til å gi riktige opplysninger, og plikten til å ikke holde tilbake opplysninger. Begge lovene har omtrent samme formuleringer for disse pliktene. Artikkelen vil i det følgelig ta for seg de to pliktene, og forklare hva de betyr i praksis.

Plikten til å gi riktige opplysninger

Forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav c) sier at det foreligger en mangel hvis bilen «ikke svarer til opplysningene som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på samme eller tilsvarende måte som ble fremsatt, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet».

Kjøpsloven § 18 første ledd sier at det foreligger en mangel hvis bilen «ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet». Denne bestemmelsen gjelder for alle kjøp av bil.

Kjøpsloven § 19 første ledd bokstav a) sier at det foreligger en mangel hvis bilen «ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet». Denne bestemmelsen gjelder for kjøp av bil med et «som den er» forbehold.

Både i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven må selger ha gitt en konkret og objektiv opplysning om bilen. Det kan for eksempel være opplysninger om bilens alder, kilometerstand, motor, utstyr, historikk, tilstand eller vedlikehold. Det er ikke nok at selger har brukt rosende eller subjektive beskrivelser, som for eksempel «strøken», «nydelig» eller «velholdt», med mindre disse kan tolkes som faktiske tilstandsbeskrivelser. Det er heller ikke tilstrekkelig at selger har gitt en generell opplysning om bilmerket eller modellen, med mindre det er noe spesielt ved den aktuelle bilen som avviker fra det normale.

Plikten til å ikke holde tilbake opplysninger

Forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav c) sier at det foreligger en mangel ved bilen hvis «selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet».

Kjøpsloven § 19 første ledd bokstav b) sier at det foreligger en mangel ved bilen hvis «selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenn til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet». Denne bestemmelsen gjelder bare for kjøp av en bil med et «som den er» forbehold.

Kjøpsloven § 18, som regulerer opplysningsplikten for kjøp av bil uten et «som den er» forbehold, har ikke spesifikt en regel som pålegger selger ansvar for å ikke gi opplysninger. I praksis vil likevel § 17 annet ledd medføre en plikt for selgeren til å gi opplysninger om ugunstige egenskaper eller feil ved bilen. Regelen kan derfor utledes av lovens system og § 17 annet ledd.

Det som er felles for bestemmelsene er at selgeren må ha unnlatt å opplyse om noe som han eller hun visste eller burde vite om bilen, og som var viktig for kjøper å vite. Det kan for eksempel være at bilen har hatt en skade, en reparasjon, en feil, en mangel, en begrensning eller en risiko som påvirker bilens verdi, bruk eller sikkerhet. Det er ikke nok at selger har unnlatt å opplyse om noe som er tydelig eller synlig for kjøper, eller som kjøper burde sjekke selv. Det er heller ikke nok at selger har unnlatt å opplyse om noe som er normalt eller forventet ved bilens alder, type eller modell, med mindre det er noe spesielt ved den aktuelle bilen som avviker fra det normale.

Hva kan du gjøre hvis du oppdager en mangel ved bilen som skyldes selgers brudd på opplysningsplikten?

Hvis du som kjøper oppdager en mangel ved bilen som skyldes at selger har brutt opplysningsplikten, har du flere alternativer til å gjøre noe med det. Men det er viktig å være klar over at du har en plikt til å reklamere. Det innebærer å gi selger beskjed om mangelen, innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde ha oppdaget den. Hvis du ikke reklamerer i tide, kan du miste retten til å gjøre noe med mangelen. Hva som er rimelig tid, avhenger av omstendighetene i hver sak, men det anbefales å reklamere så fort som mulig. Du kan les mer om reklamasjon på bilkjøp i vår artikkel her.

Når du har reklamert, kan du velge mellom ulike misligholdsbeføyelser, avhengig av hvor alvorlig mangelen er, og hva som er praktisk mulig. Disse misligholdsbeføyelsene er regulert i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 og kjøpsloven kapittel 5, og de er som følger:

  • Retting: Det fremgår av kjøpsloven § 34 (1) og forbrukerkjøpsloven § 29 at du kan kreve at selger retter mangelen. Det innebærer at selgeren utbedrer eller reparerer bilen på sin egen bekostning, slik at den blir i samsvar med det som var avtalt. Du kan kreve retting hvis det ikke medfører urimelig kostnad eller ulempe for selger, og hvis det ikke er grunn til å tro at selger vil misligholde kravet om retting. Retting må skje innen rimelig tid, og du kan ikke kreve retting hvis du selv har gjort noe med bilen som forverrer mangelen.
  • Omlevering: Det følger av kjøpsloven § 34 (2) og forbrukerkjøpsloven § 29 at du kan kreve at selger leverer en annen bil som er i samsvar med det som var avtalt. Det innebærer at selger bytter ut bilen med en annen bil som er like god eller bedre på selgers regning. Du kan bare kreve omlevering hvis bilen ikke er satt i bruk, og hvis det ikke medfører urimelige kostnader eller ulempe for selger. Omlevering må skje innen rimelig tid, og du kan ikke kreve omlevering hvis du selv har gjort noe med bilen som forverrer mangelen.
  • Prisavslag: Kjøpsloven § 38 og forbrukerkjøpsloven § 31 inneholder reglene om kjøpers krav til prisavslag. Som kjøper kan du kreve et prisavslag som står i forhold til mangelen, det vil si at du betaler mindre for bilen enn det som er avtalt, i tråd med mangelens betydning. Du kan altså kreve prisavslag hvis mangelen ikke blir rettet eller omlevert innen rimelig tid, eller hvis du ikke har krav på retting eller omlevering. Prisavslaget kan ikke overstige det du har betalt for bilen.
  • Heving: Etter reglene i kjøpsloven § 39 og forbrukerkjøpsloven § 32 kan kjøpet heves. Det vil si at du gir tilbake bilen til selger, og får tilbake det du har betalt, eventuelt med fradrag for den nytte du har hatt av bilen. Du kan heve kjøpet hvis mangelen er vesentlig, og hvis selger ikke har rettet eller omlevert bilen innen rimelig tid, eller hvis du ikke har krav på retting eller omlevering. Heving kan ikke skje hvis mangelen er uvesentlig, eller hvis du har gjort noe med bilen som forverrer mangelen. Du kan lese mer om heving av bilkjøp kjøpt fra forhander HER og mer om heving av private bilkjøp HER.
  • Erstatning: Det fremgår av kjøpsloven § 40 og forbrukerkjøpsloven § 33 at du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du har lidt som følge av mangelen. Det kan for eksempel være utgifter til reparasjon, leie av annen bil, redusert verdi eller annen skade. Du kan kreve erstatning i tillegg til eller i stedet for de andre misligholdsbeføyelsene. Dette gjelder med mindre selger godtgjør at mangelen skyldes hindringer utenfor selgers kontroll, som selger ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Kontakt oss for hjelp med opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil

Hvis du har spørsmål eller problemer knyttet til opplysningsplikt ved salg av bil, kan du kontakte oss for en uforpliktende og gratis vurdering av din sak. Vi har lang erfaring og spesialkompetanse innenfor blant annet kjøpsrett, og vi kan bistå deg med rådgivning, forhandlinger eller rettssak. Ta kontakt med oss i dag på telefon, e-post til post@verito.no eller via vårt kontaktskjema på denne nettsiden.

Om du lurer på hvordan vi bistår våre klienter i bilsaker kan du lese mer i vår artikkel: Bistand fra advokat ved bilkjøp

Vanlige spørsmål om opplysningsplikt ved salg og kjøp av bil

Opplysningsplikten i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven er i hovedsak lik, men det er noen forskjeller i formuleringene og i kravene til vesentlighet. Forbrukerkjøpsloven gjelder når selger er en næringsdrivende og kjøper er en forbruker, mens kjøpsloven gjelder når begge parter er næringsdrivende eller private. Forbrukerkjøpsloven stiller et strengere krav til årsakssammenheng mellom opplysningen og kjøpet, og et videre vern mot unnlatelser fra selgers side, enn kjøpsloven.

Hvis du oppdager en mangel ved bilen som skyldes selgers brudd på opplysningsplikten, må du først reklamere til selger innen rimelig tid. Deretter kan du velge mellom ulike misligholdsbeføyelser, som retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning, avhengig av hvor alvorlig mangelen er, og hva som er praktisk mulig. Hvis du trenger hjelp med å vurdere eller håndtere din sak, kan du kontakte oss for en gratis og uforpliktende samtale.

Kilder:

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Flere artikler om samme rettsområde

Bilde av advokat og teksten "bistand fra advokat ved bilkjøp"
Bil
Kristoffer Dalvang

Bistand fra advokat ved bilkjøp

Bistand fra advokat ved bilkjøp blir gjerne aktuelt der hvor det er gjort en betydelig investering eller det er et betydelig misforhold mellom kjøpsprisen og det selger opplever å ha mottatt. Det er sentralt å kjenne rettighetene du har hvis noe går galt. Hvis du oppdager feil eller mangler ved

Les mer »
Bilde av ødelagt bil og teksten "reklamasjon på bil"
Bil
Kristoffer Dalvang

Reklamasjon på bilkjøp

Reklamasjon på bilkjøp – dersom du oppdager en feil eller mangel ved bilen din, er det viktig å være klar over at det gjelder reklamasjonsfrister. Denne artikkelen vil ta for seg hva reklamasjon er, hvilke reklamasjonsfrister som gjelder for kjøp av bil og hva du som kjøper kan kreve av

Les mer »
Bilde av ødelagt bil. Tekst på bildet: "heve bilkjøp fra forhandler"
Bil
Kristoffer Dalvang

Heve bilkjøp fra forhandler

Lurer du på om du kan heve bilkjøp fra forhandler og få kjøpesummen tilbake? I denne artikkelen får du vite hva som er vilkårene for å heve bilkjøpet fra forhandler, og hvordan du kan gå frem for å løse saken. Hva er heving av bilkjøp? Heving av bilkjøp innebærer at

Les mer »
Bilde av mangelfull bil og teksten: heve privat bilkjøp
Bil
Kristoffer Dalvang

Heve privat bilkjøp

Har du kjøpt en bil av en privatperson og bilen har mangler og/eller feil? Da kan du ha rett til å heve kjøpet og få pengene tilbake. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvilke vilkår som må være oppfylt for å heve privat bilkjøp, dvs. bilkjøp mellom privatpersoner,

Les mer »
Bil
Kristoffer Dalvang

Motorhavari kan berettige heving av bilkjøpet

Motorhavari kan berettige heving av bilkjøpet. Dette fordi bilen blir ubrukelig, og reparasjonskostnadene ofte blir betydelige. Derfor vil dette ofte kunne danne grunnlag for heving av bilkjøpet. Vi ser nærmere på hvordan ødelagt motor i bilen kan gi rett til å heve kjøpet.

Les mer »

Ansvar ved salg av bil til forhandler

Visste du at du har et ansvar ved salg av bil til forhandler? Ved rent salg og/eller innbytte gjelder kjøpsloven – og kan bli møtt med reklamasjon fra forhandler. Vi gjennomgår ansvaret til selger når bil selges til forhandler. 

Les mer »